روش استفاده:
در مقالاتی که نیاز است تا شدیداً ویرایش شوند. برای جلوگیری از تعارض ویرایشی از این الگو استفاده می‌شود. برای استفاده از این الگو کافی‌ست در ابتدای مقاله بنویسید :
{{جا:ویرایش}}

که به صورت خودکار تبدیل می‌شود به:
{{در دست ویرایش ۲|ماه=ژوئیه|روز=۲۴|سال=۲۰۲۴|چند = 2}}

و نتیجه‌اش چنین است:

توجه:
از این برچسب برای هنگامی که در حال تکمیل تدریجی مقاله هستید استفاده نکنید.

گرچه پارامترهای اختیاری این برچسب به شما اجازه می‌دهند که هر زمانی را در آن وارد کنید اما بهتر آن است که این الگو برای مدت بیش از چند دقیقه یا چند ساعت روی مقاله‌ای نماند.
این برچسب برای جلوگیری از تعارض ویرایشی درست شده نه منع کاربران از مشارکت در مقاله یا ابزاری بابت خنثی‌سازی تقابل ویرایشی.
همچنین: همواره به این نکته توجه داشته باشید که این برچسب برای دیگر کاربران یک برچسب الزام‌آور نمی‌باشد.