« نقل قولی قرار داده نشده‌است. »

طرز استفاده: {{نقل قول|متن نقل قول|عرض نقل قول بر حسب پیکسل|ارتفاع نقل قول بر حسب پیکسل|اصل نقل قول|منبع نقل قول}}

  • تنها اولین پارامتر لزوماً نیاز است.