شما به‌خاطر خرابکاری قبلاً چندبار هشدار دریافت کرده‌اید. ادامهٔ این روند می‌تواند به قطع‌دسترسی شما منجر شود. احتمالاً یکی از مدیران این مسئله را به‌زودی بررسی خواهد کرد.

کاربرد ویرایش

از این الگو به این صورت باید استفاده کنید:

{{جا:خرابکار}}~~~~

توجه کنید که از این الگو فقط طی همان روندی که در سیاست خرابکاری مطرح شده استفاده کنید. استفاده بدون طی آن روند، می‌تواند خودش یک اقدام نادرست تلقی شود.

برای مدیران ویرایش

استفاده از این الگو باعث می‌شود که صفحهٔ بحث کاربر مورد نظر، به رده:برای اقدام مدیران اضافه شود. بررسی مرتب این الگو از طرف مدیران، به شناسایی این موارد و پی‌گیری آن‌ها کمک می‌کند. از آن‌جا که الگو به صورت جایگزین‌شده (subst) استفاده می‌شود، مدیران می‌توانند بعداً صفحهٔ بحث یک کاربر را از این رده خارج کنند، یا کل پیام الگو را پاک کنند.