نوشتارهایی که این الگو در آن‌ها استفاده شود، به ردهٔ رده:صفحات نامزد حذف سریع اضافه می‌شوند. برای استفاده صحیح از این الگو لازم است با سیاست حذف آشنا باشید.

کاربرد ویرایش

در هنگام کاربرد این برچسب، بهتر است مطابق معیارهای حذف سریع معیاری برای حذف سریع نوشتار نیز ذکر کنید. برای این منظور الگو را به شکل زیر استفاده کنید:

{{حذف سریع|تبلیغات}}