الگو:بدون منبع/توضیحات

این الگو برای مشخص کردن گفتاوردها یا بخش‌های بدون منبع به کار می‌رود.

استفادهویرایش

{{بدون منبع}} یا در صورتی که فقط یک بخش از گفتاورد مورد نظر باشد: {{بدون منبع|بخش}}