الگو:ادغام با

Merge-arrow.gif

پیشنهاد شده است که این نوشتار یا بخش با [[:{{{1}}}]] ادغام گردد. (گفتگو).