اعتماد

گفتاوردها

ویرایش
 • «اگر به کسی اعتماد نداری از او پرهیز کن.»
 • اعتماد وقت میخواهد و تجربه.
  • "First Contact" (29 April 1991) with story by Marc Soctt Zicree and teleplay by Dennis Bailey & David Bischoff and Joe Menosky & Ronald D. Moore and Michael Piller. See also: End of Youtube Video "Captain Picard demonstrates diplomacy." (06.10.2013) by user "SkaIathrax".
 • اعتمادتان را به شاهزاده ها ندهید ، انسان هایی که نمیتوانند نجات دهند وقتی روحشان جدا میشود به زمین می افتند آنروز برنامه شان از بین میرود.
  • Psalm 146:3-4 NIV.
 • زندگی من به ایمانش.
  • William Shakespeare, Othello (c. 1603), Act I, scene 3, line 295.
 • معتمد بودن تعریف بهتری از معشوق بودن است.
  • George MacDonald, The Marquis of Lossie (1877), Chapter IV.
 • کسانی که برای چیزهای کوچک حواسشان به حقیقت نیست ، برای کارهای مهم قابلیت اعتماد ندارد.

Albert Einstein posthumously published, as quoted in Albert Einstein: Historical and Cultural Perspectives by** Gerald James Holton, Yehuda Elkana p. 388


 • آن قدر دروغ به هم گفتیم به هیچ چیز اعتماد نمیکنیم
  • My body aches from mistakes betrayed by lust

We lied to each other so much that in nothing we trust Trust, from the album Cryptic Writings by Megadeth, written by Dave Mustaine and Marty Friedman