اعتماد

گفتاوردهاویرایش

  • «اگر به کسی اعتماد نداری از او پرهیز کن.»