ابوالعتاهیه

(تغییرمسیر از اسماعیل بن قاسم عینزی)

اسماعیل بن قاسم عَینزی با کنیهٔ ابواسحاق و شهرت-کنیهٔ ابو العِتاهیه (۷۴۷، عین التمر -۸۲۶ م، بغداد) شاعر عربی عراقی در سدهٔ دوم هجری بود.

گفتاوردهاویرایش

منابعویرایش

  1. «شعر ابو العتاهیة». موضوع. کوم. «شعر ابو العتاهیة». موضوع. کوم.