احساس، احساسات و عواطف موضوع این نوشتار است.


آ • الف • ب • پ • ت • ث • ج • چ • ح • خ • د • ذ • ر • ز • ژ • س • ش • ص • ض • ط • ظ • ع • غ • ف • ق • ک • گ • ل • م • ن • و • هـ • ی

  • «احساسات و عواطف ما زندگی ما را تشکیل می‌دهد. ما به وسیله احساسات وعواطف خود زندگی می‌کنیم. این احساسات است که به زندگی ما گرمی و حرارت می‌بخشد.»
    • چانینک بدون منبع
  • «مردم در قلمرو احساسات خیلی زودتر با هم آشنا و صمیمی می‌شوند تا در محیط نفوذ عقل و منطق.»