ابوالعباس ثعلب

(تغییرمسیر از ابوعباس احمد ثعلب)

ابوعباس احمد ثعلب (۲۰۰-۲۹۱هـ/۸۱۶-۹۰۴م) ، ادیب ، زبان شناس و محدّثِ معروف سدۀ سوم ق.

گفتاوردها ویرایش

  • «دوست داشتم که همه روزم نیز شب بود تا با دوستان همنشین باشم. »
    • از «لطائف الظرفاء من طبقات الفضلاء » نوشته ابومنصور عبدالملک ثعالبی ، به اهتمام قاسم السامرائی ، چاپ لیدن ، ۱۹۷۸ ، بارگذاری شده در ویکی نبشتۀ عربی