ابوبکر خوارزمی

شاعر ایرانی

ابوبکر خوارزمی نویسنده و شاعرِ عرب زبان ایرانی در سدۀ چهارم هجری.

گفتاوردها

ویرایش
  • « بخشنده اوست که آزادگان را بخشنده باشد و بزرگوار اوست که دینارش را کوچک بشمارد.»