عبدالرحمن بن مهدی

(تغییرمسیر از ابن مهدی)

عبدالرحمن بن مهدی(۱۳۶ / ۷۵۳- ۱۹۸ ق / ۸۱۳ م) فقیه، محدث و عالم مسلمان.

گفتاوردهاویرایش

  • «نیازمندیِ انسان به علم، بیشتر از نیازمندیِ انسان به خوراک است».
    • ابونعیم، حلیة الأولیاء،۴/۹