آشپزخانه

محل پخت و پز و تهیهٔ غذا در یک خانه یا مکان تجاری

آشپزخانه یا مَطبخ جایِ پخت-و-پز در خانه‌ها یا رستوران‌ها.

Colored dice with white background
Colored dice with white background

گفتاوردها ویرایش

  • «گوزن‌ها در کوه و دشت زندگی می‌کنند اما سرنوشت آنان در آشپزخانه تعیین می‌شود.»