آرتور پوپ

باستان شناس و مورخ آمریکایی

آرتور پوپ

گفتاوردها ویرایش

  • «آنگاه که به دیدن مسجد جامع اصفهان رفتم و در زیر این گنبد جای گرفتم، متوجّه شدم که تمام وجودم در تسخیر گنبد و مسجد است؛ چون در زیر این گنبد به خوبی می‌توان به شاهکار فناناپذیر و خلّاقه ایرانی‌ها پی برد؛ و به عظمت مسجد و گنبد آن اعتقاد پیدا کرد. من از آن به بعد، بارها به مسجد جامع اصفهان رفتم و با تماشای گنبد این مسجد، زبان به تحسین گشودم و عشق و علاقه خود را به اصفهان و ایران، روزافزون دیدم. به همین جهت می‌خواهم، بعد از اینکه دیده برهم نهادم، جسدم را را در این خاک مقدّس دفن کنند.»[۱]

منسوب ویرایش

  • «به هر ناراحتی کوچک خشمگین شدن و به دیگران پریدن، نشانه غرور بی اندازه یا کم عقلی است.»
  • «هنر هدیه دائم ملت ایران به تاریخ جهان بوده است. ایران در بسیاری از موارد در مقایسه با کشورهای جهان برتری تام یافته است و بسیاری از وجود هنرمندانه تعبیر و بیان را به جود آورده که سهم گرانبهایی از میراث هنری جهان است.»

منابع ویرایش